ข้อตกลงและกติกา

ข้อกำหนด & เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com

          ทีมงานเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่บริการในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ") หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ www.LADDERTHAI.com โปรดคลิก Create an account เพื่อสมัครสมาชิก หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

การสมัครสมาชิก
          หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน www.LADDERTHAI.com ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยคลิก ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในใบสมัคร ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น หลังจากทีมงานรับใบสมัครที่ท่านกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถใช้บริการใดๆ ตามประสงค์ของท่านใน www.LADDERTHAI.com ได้ทันที (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก")

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
          สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน www.LADDERTHAI.com นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยการแจ้งทีมงานเว็บไซต์ หรือทางทีมงานยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้

การชำระค่าบริการ
          ระบบการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใดทั้งสิ้นตลอดชีพ ทั้งนี้ หากทางเว็บไซต์มีนโยบายการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบสมาชิกบางส่วนหรือทั้งหมด ทีมงานจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือวิธีการใดๆ ที่เห็นเหมาะสม

คำรับรองของสมาชิก
          สมาชิกรับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้แก่บริษัทตามที่ระบุไว้ในสมัครสมาชิกเป็นจริงทุกประการ สมาชิกยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง บริษัทมีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ได้

          สมาชิกจะใช้บริการในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากบริษัทเพื่อการใช้บริการใน www.LADDERTHAI.com ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลใดใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ www.LADDERTHAI.com สมาชิกตกลงรับผิดชอบชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ www.LADDERTHAI.com ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม

          เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 
  • หยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ หรือเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
  • อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อบริษัท หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ 
  • อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น 
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลใด 
  • จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่นสิทธิของบริษัท
          ทีมงานเว็บไซต์มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ตามเห็นสมควร หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากเป็นเหตุที่บริษัทสามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้า บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือวิธีการใดๆที่บริษัทเห็นเหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท
          บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่สมาชิก หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้องหรือระบบโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือการงดเว้น ละเว้น หรือการกระทำใดๆ ของสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อเข้าสู่บริการในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ไม่ว่าสมาชิกจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ใช้ก็ตามหรือการกระทำของบุคคลใดๆ เพื่อการโจรกรรมข้อมูล (Hacker)

การโอนสิทธิ
          สมาชิกจะโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน ทางทีมงานมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือโดยวิธีการใดๆ ที่เห็นเหมาะสม

การสิ้นสุดการให้บริการ
          การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆ ก็ได้ ดังนี้
  • สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับทีมงานเว็บไซต์
  • สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ทางทีมงานได้แจ้งให้ทราบ ทีมงานเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเว็บไซต์ www.LADDERTHAI.com ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ทางทีมงานจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 

::::: การสั่งซื้อออนไลน์อยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบ :::::
ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ใช่ราคาซื้อ-ขาย การคลิกสั่งซื้อ คือการขอใบเสนอราคาเท่านั้น

ท่านสามารถสอบถามราคาสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้าได้ตามปกติ
โดยฝ่ายขายจะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิกโดยเร็วที่สุด

บันไดพาดตอนเดียว บันไดพาด 2 ตอน บันไดชนิด 2 ตอน บันไดชนิด 3 ตอน บันไดมีพื้นยืน พร้อม มือจับ พร้อม ถาดวางเครื่องมือ บันไดแฟนซี ทรงเอ ขึ้น-ลงสองทาง บันไดพาด 3 ตอน บันไดเอนกประสงค์ บันไดพับ บันไดพาดเลื่อน บันไดสไลด์ บันไดไฟเบอร์ ไฟเบอร์กลาส บันไดอลูมิเนียม บันไดเซฟตี้ บันไดตัวเอ็ม ถาดพลาสติก กระเป๋า แผงแขวน คาน คานพาด อุปกรณ์เสริม อื่นๆ ฟุต เมตร ประเทศไทย ขายบันได ซื้อบันได หาบันได ร้านบันได เครื่องมือช่าง นนทบุรี ladder platform handle tool tools plate tray fiberglass fiber aluminium accessories foot feet metric slide section safety multi purpose push-up climb thailand thai nonthaburi little giant marathon barco louisville ridgid sanki มอก.
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้